Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (Thông tư số 01/2015/TTBTP); đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế ở địa phương trong các lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng. 

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các nội dung hoạt động cụ thể như sau:

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế, gồm: Về kiện toàn tổ chức pháp chế và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế.

Công tác xây dựng pháp luật, gồm: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và công tác góp ý văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các hoạt động như: Thủ trưởng các sở, ngành phân công tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát văn bản ngay sau khi văn bản là căn cứ để rà soát được thông qua hoặc ký ban hành hoặc ngay khi tình hình kinh tế - xã hội có sự thay đổi có thể làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp, thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình; đồng thời thực hiện rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn và hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các hoạt động như: Thủ trưởng các sở, ngành chỉ đạo tổ chức pháp chế tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phối hợp Sở Tư pháp đề xuất xử lý văn bản theo quy định.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức pháp chế các sở, ngành tỉnh và các doanh nghiệp Nhà nước tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công và theo chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt; tham mưu tổ chức thực hiện ngày pháp luật; quản lý, khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức pháp chế phối hợp Thanh tra Sở tham mưu Thủ trưởng sở, ngành mình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Công tác bồi thường của Nhà nước, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng sở, ngành mình thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tập trung vào các hoạt động như: Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng các Sở, ngành mình thực hiện công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định; thực hiện tham mưu về mặt pháp lý đối với các vấn đề khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Kiểm tra công tác pháp chế, tập trung vào các hoạt động như: Kiểm tra về công tác pháp chế tại Phòng Pháp chế, công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Hoàng Thọ
Thông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 559717

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.