Chính Phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày 08/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Nghị quyết đã sửa đổi, bổ sung ở những nội dung sau: 

1. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Như vậy, điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất tại Nghị quyết mới đã được giảm xuống. (Nghị quyết 68 quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021).

2. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Theo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” chứ không quy định cụ thể người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục,... như Nghị quyết số 68 quy định.

Theo đó, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid-19 từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng sẽ hưởng mức 1.855.000 đồng/người và đối với trường hợp từ 01 tháng trở lên là 3.710.000 đồng/người.

3. Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc sẽ được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Đồng thời, Nghị quyết bổ sung các trường hợp cụ thể được hỗ trợ  bao gồm: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc, do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 1/5/2021 - 31/12/2021.

4. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Chính sách hỗ trợ nới lỏng đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc (Nghị quyết số 68/NQ-CP giới hạn là hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục,….), phải chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/5/2021 - 31/12/2021, đồng thời bổ sung các trường hợp cụ thể được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người bao gồm: phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

5. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em

Nghị quyết bổ sung nội dung hỗ trợ mới dành cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (F1) thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

6. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Theo Nghị quyết số 126/NQ-CP, bổ sung đối tượng hộ kinh doanh thuộc một trong những trường hợp dưới đây nếu phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 1/5/2021 - 31/12/2021 sẽ được ngân sách hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ:

- Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế;

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối;

- Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.

7. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

Chính sách cho người vay trả lương ngừng việc được bổ sung tại Nghị quyết mới như sau:

- Cho phép người sử dụng lao động vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0%;

- Không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động từ ngày 1/5/2021 - 31/3/2022;

- Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng.

- Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Và chính sách áp dụng cho người vay trả lương phục hồi sản xuất cũng được sửa đổi, bổ sung:

Cụ thể, bổ sung những đối tượng sẽ được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động:

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19;

- Người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg;

- Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ 1/5/2021 - 31/3/2022.

Theo đó, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

8. Quy định số thực chi của các địa phương

Nghị quyết đã sửa đổi, bổ sung quy định trong trường hợp “dịch bệnh xảy ra trên phạm vi lớn”, cụ thể: “Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Mục I Nghị quyết này, quy định của pháp luật có liên quan và số thực chi từ ngân sách nhà nước của các địa phương (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) để xem xét, bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Trường hợp dịch bệnh xảy ra trên phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện, căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính bổ sung cho ngân sách địa phương tối đa bằng 70% mức dự kiến đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ để kịp thời thực hiện chính sách. Sau khi địa phương có báo cáo kết quả chi ngân sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động (địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo), Bộ Tài chính bổ sung hoặc thu hồi dự toán ngân sách trung ương trên cơ sở thực tế hỗ trợ đối tượng theo quy định; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện”.

Với những sửa đổi, bổ sung này nhiều đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ và giảm các điều kiện để người lao động, người sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ./.

126-NQ-CP.pdfThông báo


Hệ thống văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE

  • Tất cả: 738615

              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.