• Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP

  Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, các nội dung chính của Thông tư gồm: hỗ trợ công nghệ; tư vấn; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nội dung quản lý các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

 • Chính Phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

  Ngày 08/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Nghị quyết đã sửa đổi, bổ sung ở những nội dung sau: 

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025

  Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn lực vùng dân tộc thiểu số.

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

  Với mục đích tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em, chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

  Để công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với văn bản của cấp trên hoặc tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 15 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021

  Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (Thông tư số 01/2015/TTBTP); đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế ở địa phương trong các lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, kiểm tra, xử lý, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng. 

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021

  Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thông qua hoạt động theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, kịp thời có kiến nghị, đề xuất hợp lý đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021.

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1830/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật” năm 2020

  Với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tuân thủ chấp hành pháp luật, thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ngày 08 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính; người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2020.

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020

  Ngày 02 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020

 • Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

  Với mục đích thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội ngăn chặn tình trạng người đã sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kèm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ 05 – 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

  1 2 3 4 5 

THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.