Phòng đầu tư

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐẦU TƯ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3820548

Phòng Đầu tư có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác đầu tư công; tổng hợp và cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Phòng Đầu tư có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Cân đối nguồn vốn đối ứng đầu tư trực tiếp cho các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn Hỗ trợ đầu tư để khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (nếu có).

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về: Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước; sử dụng nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công; ứng trước vốn đầu tư công cho đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền (trừ các dự án vốn ngoài nước ODA và các dự án đối tác công tư PPP).

5. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư công theo thẩm quyền (trừ các dự án vốn ngoài nước ODA và các dự án đối tác công tư PPP).

6. Phối hợp có ý kiến bằng văn bản gửi các Phòng nghiệp vụ liên quan thuộc Sở trong việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA; vốn đầu tư công tham gia dự án đối tác công tư PPP.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để theo dõi và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công; kiến nghị các giải pháp chỉ đạo điều hành đẩy nhanh tiến độ.

8. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9. Làm đầu mối vận hành phần mềm quản lý kế hoạch đầu tư công trên hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.