Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3824412

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác đấu thầu, thẩm định dự án và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chủ trì thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công, dự án công tư (PPP) do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư.

2. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ đầu tư.

3. Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền; thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là người có thẩm quyền.

4. Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và là bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn trong trường hợp có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.

5. Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư.

6. Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tham gia cùng các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư công.

7. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước ban hành thuộc lĩnh vực quản lý đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư trong phạm vi quản lý của Sở.

8. Chủ trì có ý kiến về đề xuất dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền của tỉnh.

9. Phối hợp có ý kiến bằng văn bản gửi các Phòng nghiệp vụ có liên quan về các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư như: Quy mô đầu tư, quy mô xây dựng, suất đầu tư, các giải pháp kỹ thuật (nếu có),...

10. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Phối hợp với Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức ngành kế hoạch và đầu tư trong tỉnh về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.