Phòng đăng ký kinh doanh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Số điện thoại liên hệ0299.3828625

Phòng Đăng ký kinh doanh có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về Đăng ký kinh doanh

a) Hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, công tác hậu kiểm doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

b) Tham mưu lãnh đạo Sở thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý theo sự phân công của Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp.

c) Thống nhất làm đầu mối quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh. Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

d) Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp về cơ chế chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp.

2. Về đăng ký đầu tư

a) Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư (kể cả dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài); tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

b) Hướng dẫn thủ tục, thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Sở cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kể cả dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) theo quy định của Luật Đầu tư; phối hợp duy trì, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

c) Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc quản lý tình hình triển khai các dự án đầu tư; tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

d) Phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan của Sở trong việc thực hiện các hoạt động ký quỹ bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về công tác đăng ký kinh doanh.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.