Phòng tổng hợp, quy hoạch, pháp chế

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH, PHÁP CHẾ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3827996

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; pháp chế.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về công tác Tổng hợp, Quy hoạch

a) Giúp lãnh đạo Sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành quan trọng, trung hạn, dài hạn, theo dõi quy hoạch ngành trên địa bàn tỉnh. Giúp lãnh đạo Sở tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh (gắn với quốc phòng, an ninh); đề xuất cơ chế, chính sách quản lý và phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội; chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh. Tham mưu lãnh đạo Sở triển khai công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định. Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp, theo dõi các ngành: Tài chính; Ngân hàng; Tư pháp; Thanh tra; Nội vụ; Thuế và các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp huyện).

b) Tham mưu dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các Sở, ngành và UBND cấp huyện xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt.

d) Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với các Sở, ngành và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

đ) Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan tham mưu lãnh đạo Sở tổng hợp, huy động vốn đầu tư toàn xã hội. 

e) Nghiên cứu, dự báo, thu thập và hệ thống hóa các thông tin, xây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

f) Phối hợp có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với quy hoạch (quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan khác) gửi về các Phòng nghiệp vụ có liên quan để thẩm định theo quy định.

g) Tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về công tác Pháp chế

a) Thực hiện công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở.

b) Tham gia soạn thảo và đóng góp ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư.

d) Tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Pháp luật.

đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý về kế hoạch đầu tư và các văn bản luật có liên quan. Phối hợp Văn phòng Sở xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở.

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về kế hoạch đầu tư; tham mưu thực hiện công tác bồi thường của nhà nước theo quy định của pháp luật.

f) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho lãnh đạo Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

g) Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.