Phòng kinh tế

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ

Số điện thoại liên hệ: 0299.3821208

Phòng kinh tế (bao gồm kinh tế ngành và kinh tế đối ngoại) có chức năng tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực kinh tế ngành phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch ngành phụ trách; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO).

Phòng Kinh tế có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về Kinh tế ngành

a) Tổng hợp, tham mưu triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế ngành; tham mưu lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển các ngành kinh tế gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ban Quản lý Các Khu công nghiệp.

b) Tham gia thẩm định, góp ý kiến các chương trình, dự án và quy hoạch phát triển ngành kinh tế, quy hoạch sản phẩm và các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kinh tế.

c) Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển các ngành kinh tế phù hợp với quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Về Kinh tế đối ngoại

a) Nghiên cứu về cơ chế chính sách; đề xuất cơ chế và xây dựng kế hoạch vận động thu hút vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO).

b) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA, NGO trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Phòng Đầu tư và các ngành liên quan đề xuất bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA, NGO.

d) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án duy trì vận hành hiệu quả hệ thống báo cáo, theo dõi và đánh giá ODA theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ODA, NGO thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. 

e) Tham gia giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

f) Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều đơn vị trong tỉnh.

g) Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

h) Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nhà nước ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong phạm vi các ngành kinh tế.

3. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền theo qui định và khi có yêu cầu đột xuất.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.