Văn phòng


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG

Số điện thoại liên hệ: 0299.3822333, 0299.3827250

Văn phòng có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác tổ chức bộ máy, hành chính, quản trị, tài chính và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở.

Văn phòng có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế; quy hoạch, kế hoạch đào tạo  công chức, viên chức (CCVC); tham mưu công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công, điều động và luân chuyển CCVC; thực hiện chế độ chính sách - tiền lương của CCVC; thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá kết quả công tác hàng năm của công chức thuộc thẩm quyền của Sở.

2. Tham mưu thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ Đề án về tinh giản biên chế; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; theo dõi việc chấp hành thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan; Quy chế dân chủ cơ sở.

3. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phát động và hướng dẫn, tổng kết, bình xét các phong trào thi đua của Sở, ngành kế hoạch và đầu tư và Khối thi đua của tỉnh.

4. Làm đầu mối theo dõi, tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở, tiếp nhận, kiểm tra, đôn đốc các phòng xử lý và hoàn trả hồ sơ hành chính đúng quy trình, quy định.

5. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008; thực hiện tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật hồ sơ, tài liệu, điện mật, thông tin nội bộ theo quy định của pháp luật; phối hợp với Đội tự vệ đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan.

 6. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản trị của cơ quan; quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật; công tác đối nội, đối ngoại phục vụ lễ tân, hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm.

7. Tham mưu giúp lãnh đạo Sở quản lý việc ký quỹ của nhà đầu tư; lập dự toán kinh phí hoạt động của Sở hàng năm; tổ chức điều hành thực hiện kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quản lý việc thu, chi và thanh quyết toán kinh phí hành chính, các khoản phí, lệ phí. Theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm.

8. Tham mưu lãnh đạo Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở lập dự toán kinh phí thu, chi; quản lý kinh phí đặc thù; phí thẩm định dự án, đề án, chương trình, quy hoạch, ... của Sở theo quy định hiện hành.

9. Phối hợp với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Pháp chế thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định.

10. Phối hợp với các phòng đảm bảo kế hoạch hoạt động chung của Sở.

11. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất về công tác tổ chức biên chế,  quy hoạch, kế hoạch đào tạo CCVC; công tác quản lý hành chính của Sở; kinh phí hoạt động và quản lý tài sản công theo quy định.


THÔNG BÁO
HỆ THỐNG VĂN BẢN


              2018 © Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

              Địa Chỉ: Số 21 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

              Điện Thoại: 02993.822333 - Email: sokhdt@soctrang.gov.vn

              Chịu trách nhiệm nội dung: Dương Văn Ngoảnh - Giám đốc Sở

              Ghi Rõ Nguồn "Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.